Egzamin Teoretyczny (E.13-X-16.01) E.13 - Styczeń 2016

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#409) Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?

Grafika do pytania #409

2. (#410) Rysunek przedstawia fizyczną topologię

Grafika do pytania #410

3. (#411) Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?

Grafika do pytania #411

4. (#412) Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?

Grafika do pytania #412

5. (#413) Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?

6. (#414) Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu

7. (#415) Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunek strzałka?

Grafika do pytania #415

8. (#416) Zdjęcie przedstawia

Grafika do pytania #416

9. (#417) Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P - peer to peer?

10. (#418) Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się

11. (#419) Narzędzie na zdjęciu służy do

Grafika do pytania #419

12. (#420) Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?

13. (#421) Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?

14. (#422) Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?

15. (#423) Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?

16. (#424) Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?

17. (#425) Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?

18. (#426) Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?

19. (#427) Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?

Grafika do pytania #427

20. (#428) Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź

Grafika do pytania #428

21. (#429) Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele routingu hosta?

22. (#430) Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia

23. (#431) Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera

24. (#432) Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest

Grafika do pytania #432

25. (#433) Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy

26. (#434) Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer

27. (#435) Profil użytkownika systemu Windows wykorzystany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil

28. (#436) Który zakres grupy domyślnie jest ustawiony dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?

29. (#437) Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?

30. (#438) Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany

31. (#439) Protokół używany przez WWW to

32. (#440) Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to

33. (#441) Które urządzenie w sieci lokalnej NIE DZIELI obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?

34. (#442) Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest

35. (#443) Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?

36. (#444) Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest

37. (#445) Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera

38. (#446) Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów bramy jest pozytywny. Który element sieci NIE MOżE być przyczyną problemu?

Grafika do pytania #446

39. (#447) W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy

40. (#448) Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję