Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań z kategorii tworzenie i administrowanie bazami danych.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#423) Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?

2. (#346) Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone są relacją jeden po stronie rezyserzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyserzy, należy zapisać

3. (#383) Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami: ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem

4. (#107) Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że

5. (#1266) Które z poleceń nadaje najniższy poziom uprawnień użytkownikowi uczen pod względem modyfikacji danych i struktury tabel?

6. (#27) Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę

7. (#547) W tabeli produkt znajdują się przedmioty wyprodukowane po 2000 roku, z polami nazwa i rok_produkcji. Klauzula SQL wyświetli listę przedmiotów wyprodukowanych

Grafika do pytania #547

8. (#41) Co to jest DBMS?

9. (#621) Funkcją agregującą zwracającą liczbę rekordów jest

10. (#186) Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę z polami: . Wszyscy uczniowie klas 1-5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia

11. (#934) Integralność encji w bazie danych zostanie zachowana, jeżeli między innymi

12. (#546) Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL: Jaki będzie wynik tej operacji?

Grafika do pytania #546

13. (#745) Funkcja COUNT języka SQL realizuje

14. (#267) W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające

15. (#697) Polecenie wysyłane do serwera bazy danych, polegające na zbieraniu, poszukiwaniu lub modyfikowaniu danych w bazie jest nazywane

16. (#1102) Aby stworzyć różnicową kopię bazy danych na serwerze MSSQL, należy zastosować klauzulę

17. (#307) W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkowania jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do

Grafika do pytania #307

18. (#939) Którego typu danych w bazie MySQL należy użyć, aby przechować w jednym polu datę i czas?

19. (#749) Aby zaimportować plik z danymi SQL do bazy danych MySQL można użyć narzędzia

20. (#545) Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za

21. (#390) W języku JavaScript przedstawiona definicja jest definicją

Grafika do pytania #390

22. (#666) Za pomocą polecenia ALTER TABLE można

23. (#1024) Tabele Osoby i Zainteresowania są połączone relacją jeden do wielu. Które zapytanie SQL należy zapisać, aby korzystając z tej relacji, prawidłowo wyświetlić imiona oraz odpowiadające im hobby?

Grafika do pytania #1024

24. (#268) W bazie danych wykonano następujące polecenie dotyczące praw użytkownika adam. Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do

Grafika do pytania #268

25. (#473) W języku PHP zastosowano funkcję is_int(). Które z podanych wywołań tej funkcji zwróci wartość TRUE?

26. (#380) W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE

27. (#62) Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?

28. (#1060) Z przedstawionych tabel Artykuly i Autorzy należy wybrać jedynie nazwiska autorów i tytuły ich artykułów, które zostały ocenione na 5. Kwerenda wybierająca te dane ma postać

Grafika do pytania #1060

29. (#544) Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?

30. (#626) Za pomocą przedstawionego zapytania w tabeli zostanie

Grafika do pytania #626

31. (#506) Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?

Grafika do pytania #506

32. (#18) Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?

Grafika do pytania #18

33. (#1179) Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123

34. (#61) Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?

35. (#342) W języku SQL, aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie

36. (#63) Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik

37. (#786) W bazie danych MySQL polecenie CREATE USER umożliwia

38. (#104) Relacja w bazach danych jest

39. (#826) Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem

40. (#979) Z bazy danych należy zwrócić zapytaniem SQL nazwiska pracowników, którzy są kierownikami, a ich pensja znajduje się w przedziale jednostronnie domkniętym (3000, 4000>. Która z klauzul bada ten warunek?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję