Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań z wszystkich egzaminów EE.08 / INF.02 z poprzednich latach.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#142) Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?

2. (#719) Które zdarzenie pozwala wykonać kod w języku JavaScript w chwili wysyłania formularza HTML i zablokować lub pozwolić na jego wysłanie?

3. (#59) Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));

4. (#432) Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji

5. (#1222) Klauzuli DROP COLUMN można użyć podczas wydawania kwerendy

6. (#659) Które zapytanie SQL posłuży do wyszukania z przedstawionej tabeli wyłącznie wszystkich imion i nazwisk pacjentów urodzonych przed rokiem 2002?

Grafika do pytania #659

7. (#602) Na stronie internetowej znajduje się formularz, do którego należy zaprogramować następujące funkcje:
- walidacja: w trakcie wypełniania formularza w czasie rzeczywistym jest sprawdzana poprawność danych
- przesyłanie danych: po wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu dane są przesyłane do bazy danych na serwerze
Aby zaimplementować tę funkcjonalność w możliwie najprostszy sposób, należy zapisać

8. (#256) Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać

9. (#776) Grafik wykonał logo dla strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w formacie

10. (#1144) Baza danych fizycznie umieszczona na większej liczbie komputerów, a logicznie traktowana jako jedna jest oparta o architekturę

11. (#245) Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko:

12. (#1066) Polecenie służące do sprawdzenia i optymalizacji bazy danych to

13. (#1028) Którą integralność opisuje cytowana definicja?

Grafika do pytania #1028

14. (#407) Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?

15. (#1196) W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?

16. (#1153) Co można powiedzieć o stylu hiperłącza na podstawie opisu CSS, zakładając, że żadne inne style nie zostały zdefiniowane?

Grafika do pytania #1153

17. (#435) Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5

Grafika do pytania #435

18. (#1008) Wskaż zapis stylu CSS formatujący punktor list numerowanych na wielkie cyfry rzymskie, a list punktowanych na kwadraty

19. (#572) Za pomocą którego słowa kluczowego deklaruje się zmienną w języku JavaScript?

20. (#44) Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?

Grafika do pytania #44

21. (#512) W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?

Grafika do pytania #512

22. (#53) Który z formatów zapewnia największa redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?

23. (#632) Podstawowym zadaniem systemu CMS jest oddzielenie treści serwisu informacyjnego od jego wyglądu. Efekt ten jest uzyskany poprzez generowanie zawartości

24. (#485) Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?

25. (#337) W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu

Grafika do pytania #337

26. (#1180) W języku SQL ustawienie klucza podstawowego na polu id w tabeli uczniowie możliwe jest za pomocą polecenia

27. (#1173) Dana jest tabela uczniowie o polach id, nazwisko, imie, klasa. Które zapytanie SQL wyświetli liczbę osób w poszczególnych klasach oraz nazwę klasy?

28. (#414) Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?

29. (#972) Którą wartość zwróci funkcja zapisana w języku C++, jeżeli jej parametrami są a = 4 oraz b = 3?

Grafika do pytania #972

30. (#645) Za pomocą którego protokołu można opublikować stronę internetową na serwerze?

31. (#285) Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu

32. (#804) Znacznik <pre> </pre> jest stosowany w celu wyświetlenia

33. (#425) Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?

Grafika do pytania #425

34. (#1261) Na obrazie przedstawiono wybór formatu pliku importującego bazę danych. Którego formatu należy użyć, jeżeli dane są wyeksportowane z programu Excel i zapisane tekstowo z zastosowaniem przecinka do rozdzielenia wartości pól?

Grafika do pytania #1261

35. (#58) Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?

36. (#1147) Wskaż System Zarządzania Treścią.

37. (#389) Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa

Grafika do pytania #389

38. (#1126) Funkcja PHP var_dump() wyświetla informację na temat zmiennej: jej typ i wartość. Wynikiem dla przedstawionego fragmentu kodu jest

Grafika do pytania #1126

39. (#721) Przedstawiona linia kodu zapisana językiem PHP ma za zadanie

Grafika do pytania #721

40. (#531) Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?

Grafika do pytania #531

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję