Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań z kategorii programowanie i tworzenie aplikacji internetowych.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#930) Przedstawiony fragment kodu PHP służy do obsługi

Grafika do pytania #930

2. (#804) Znacznik <pre> </pre> jest stosowany w celu wyświetlenia

3. (#338) W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy

Grafika do pytania #338

4. (#56) Które z pól są umieszczone w formularzu?

Grafika do pytania #56

5. (#86) Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

6. (#289) Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:

Grafika do pytania #289

7. (#33) Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu

Grafika do pytania #33

8. (#1146) Aby pobrać dane z formularza HTML, tak aby nie były one widoczne w adresie URL, należy zastosować

9. (#733) Który zestaw pojęć definiuje interfejs użytkownika strony internetowej?

10. (#677) Który z obrazów został sformatowany za pomocą przedstawionego stylu CSS?

Grafika do pytania #677

11. (#1031) Który typ języka PHP umożliwia przechowywanie wielu wartości z możliwością ich indeksowania?

12. (#171) Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

13. (#214) Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować

14. (#797) Powyżej została przedstawiona obsługa

Grafika do pytania #797

15. (#571) bool gotowe=true;
cout << gotowe;
Co zostanie wypisane w wyniku wykonania przedstawionych instrukcji?

16. (#2) W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku jako podkładu muzycznego NIE wykorzystuje się atrybutu

17. (#436) W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji

Grafika do pytania #436

18. (#256) Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać

19. (#903) Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?

Grafika do pytania #903

20. (#534) Jak nazywa się metoda dołączania arkusza stylów do dokumentu HTML użyta w przedstawionym kodzie?

Grafika do pytania #534

21. (#767) Który znacznik służy budowaniu hierarchii tekstu w języku HTML?

22. (#36) Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?

23. (#420) Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest

24. (#275) W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w nastepujący sposób

25. (#501) Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?

26. (#1127) Które wywołanie funkcji PHP round() zwróci wartość 1?

27. (#400) W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem

Grafika do pytania #400

28. (#841) W języku PHP zmiennej a przypisano tekst, w którym kilkukrotnie występuje słowo Kowalski. Aby jednym pleceniem zmienić w zmiennej a wszystkie wystąpienia słowa Kowalski na słowo Nowak, należy zastosować polecenie

29. (#9) Model opisu przestrzeni barw o parametrach: odcień, nasycenie i jasność, to

30. (#83) Parametr face znacznika <font> służy do określenia

31. (#396) Który ze sposobów wypisania tekstu zdefiniowany w języku JavaScript?

32. (#909) Wskaż poprawną definicję stylu CSS dla przycisku typu submit o właściwościach: czarny kolor tła, brak obramowania, marginesy wewnętrzne 5 px.

Grafika do pytania #909

33. (#280) Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. W którym języku należy zaimplementować tę aplikację?

34. (#451) Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą

Grafika do pytania #451

35. (#802) Komentarz w kodzie PHP można umieścić pomiędzy znakami

36. (#296) Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128, 16, 8) w postaci szesnastkowej ma wartość

37. (#155) W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany

Grafika do pytania #155

38. (#514) Przedstawiona instrukcja JavaScript wyświetli

Grafika do pytania #514

39. (#952) Który z paragrafów został sformatowany przedstawionym stylem zakładając, że pozostałe własności paragrafu przyjmują wartości domyślne?

Grafika do pytania #952

40. (#167) Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję